Take a fresh look at your lifestyle.

DÜZELTME BEYANNAMESİ VERİLMESİ İLE İLGİLİ DURUMLAR

DÜZELTME BEYANNAMESİ VERİLMESİ İLE İLGİLİ DURUMLAR

3

DÜZELTME BEYANNAMESİ VERİLMESİ İLE İLGİLİ DURUMLAR

1. Kanuni Süresinde Düzeltme Beyannamesi Verilmesi

Kanuni süresinde düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda; düzeltme beyannamesi daha önce verilen beyannameyi de kapsayacak şekilde tekrar düzenlenip paketlenir ve daha sonra düzenlenen paket sisteme gönderilir. Paket sisteme gönderildikten sonra ilgili beyanname paketi kontrol edilir, sonra onay aşamasında ‘‘Özel’’ ve ‘‘DZT’’ kutucukları işaretlenerek ‘‘ÖZEL ONAY’’ butonu tıklanır. Bu işlemden sonra ekrana gelen ‘‘Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi’’ kutucuğuna 255 karakteri geçmeyecek şekilde düzeltme beyannamesi verilmesinin gerekçesi yazılıp onaylanarak işlem tamamlanır. Kanuni süresinde verilen düzeltme beyannamelerinin matrah arttırıcı ya da azaltıcı olması durumlarında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

 

Kanuni süresinde verilen düzeltme beyannameleri için usulsüzlük cezası kesilmemektedir.

 

2.Kanuni Süresinden Sonra Düzeltme Beyannamesi Verilmesi

 

Kanuni süresi geçtikten sonra herhangi bir neden ile düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda dikkat edilmesi gereken husus verilecek olan düzeltme beyannamesinin matrah arttırıcı (ödeme gerektirici) olup olmadığıdır. Kanuni süresi geçtikten sonra verilecek düzeltme beyannamesinin matrah arttırıcı olup olmamasına göre iki durumda düzeltme beyannamesi verilir.

 

a) Kanuni Süresinden Sonra Matrah Arttırıcı Düzeltme Beyannamesi Verilmesi

 

Kanuni süresi geçtikten sonra verilecek olan düzeltme beyannamesi eğer matrah arttırıcı (ödeme gerektirici) nitelikte ise; düzeltme beyannamesi daha önce verilen beyannameyi de kapsayacak şekilde tekrar düzenlenip paketlenir ve daha sonra düzenlenen paket sisteme gönderilir. Paket sisteme gönderildikten sonra ilgili beyanname paketi kontrol edilir, sonra onay aşamasında ‘‘Özel’’, ‘‘DZT’’ ve ‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli) kutucukları işaretlenerek ‘‘ÖZEL ONAY’’ butonu tıklanır. Bu işlemden sonra ekrana gelen ‘‘Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi’’ kutucuğuna 255 karakteri geçmeyecek şekilde düzeltme beyannamesi verilmesinin gerekçesi yazılıp onaylanarak işlem tamamlanır.

 

Kanuni süresinden sonra pişmanlık talepli olarak verilen düzeltme beyannameleri için vergi ziyaı cezası kesilmemektedir. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi gerekir.

 

 

Yukarıdaki kutucuklardan ‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli) yerine sehven ‘‘KSS’’ (Kanuni Süresinden Sonra) kutucuğu işaretlenirse V.U.K.’nun Mükerrer 355. maddesine göre özel usulsüzlük cezası ile, beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen matrah farkı için vergi ziya-ı cezası kesilmektedir. Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır. Tahakkuk eden vergi için de ayrıca Vergi Usul Kanununun 112. maddesine göre gecikme faizi hesaplanacaktır.

 

 

b) Kanuni Süresinden Sonra Matrah Arttırıcı Olmayan Düzeltme Beyannamesi Verilmesi

 

Kanuni süresi geçtikten sonra verilecek olan düzeltme beyannamesi eğer matrah arttırıcı (ödeme gerektirici değilse) nitelikte değil ise; düzeltme beyannamesi daha önce verilen beyannameyi de kapsayacak şekilde tekrar düzenlenip paketlenir ve daha sonra düzenlenen paket sisteme gönderilir. Paket sisteme gönderildikten sonra ilgili beyanname paketi kontrol edilir, sonra onay aşamasında ‘‘Özel’’, ‘‘DZT’’ ve ‘‘KSS’’ (Kanuni Süresinden Sonra) kutucukları işaretlenerek ‘‘ÖZEL ONAY’’ butonu tıklanır, ekrana gelen ‘‘Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi’’ kutucuğuna 255 karakteri geçmeyecek şekilde düzeltme beyannamesi verilmesinin gerekçesi yazılıp onaylanarak işlem tamamlanır.

 

Mükellef tarafından verilecek söz konusu düzeltme beyannamelerinin, önceki beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri kapsayacak nitelikte olmaması halinde Vergi Usul Kanunu’nun 352. maddesinin ikinci derecede usulsüzlük başlıklı fıkrasının 7 numaralı bendine göre usulsüzlük cezası kesilmektedir.

 

 

3. Beyan Süresinden Sonra Beyanname Verilmesi

 

Beyan süresi içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı beyanname verilmemesi durumunda verilecek beyanname için ödeme çıkıp çıkmadığı önem taşımaktadır. Çünkü beyanname verme süresi içersinde verilmeyen beyannameler gönderilirken yine yukarıdaki durumlarda olduğu gibi ya ‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli) ya da ‘‘KSS’’ (Kanuni Süresinden Sonra) seçeneklerinden birinin seçilmesi gerekmektedir. Fakat beyan süresi içerisinde verilmemiş ve vergi ödemesi çıkmayan beyannameleri sistemde ‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli) ile göndermek mümkün olmamaktadır. Elektronik beyanname sistemi vergi ödemesi çıkmayan beyannameleri ‘‘PIS’’ pişmanlık talepli olarak kabul etmemektedir. Dolayısıyla beyan süresinden sonra verilecek olan beyannamede ödeme çıkıyorsa ‘‘Özel’’ ve ‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli’’ kutucukları, eğer ödeme çıkmıyorsa ‘‘Özel’’ ve ‘‘KSS’’ (Kanuni Süresinden Sonra) kutucuklarının seçilmesi gerekmektedir.

 

İlgili seçimler yaptıktan sonra ekrana gelen ‘‘Mükellef Grubu’’ listesinden durumumuza uygun olanlardan bir tanesi seçilir. Bu tercih yapıldıktan sonra aynı ekranda iki kutucuk daha vardır. Aşağıda yer alan bu kutucuklardan en az birinin seçilmesi gerekmektedir.

213 sayılı V.U.K. 352. madde kapsamında kesilen cezaya ilişkin aynı kanunun 376. maddesine istinaden ceza indirimi talep ediyorum*

213 sayılı V.U.K. Mükerrer 355. madde kapsamında kesilen cezaya ilişkin aynı kanunun 376. maddesine istinaden ceza indirimi talep ediyorum

* İndirim talep etmek istemezseniz, kanunun Ek-1. maddesi uyarınca tebliğ tarihinden (beyannamenin onaylandığı tarih) itibaren 30 gün içinde uzlaşma talebinde de bulunabilirsiniz. Kanun gereği, bu iki hakkın ancak birinden yararlanabilirsiniz.

 

V.U.K.’nun Mükerrer 355. maddesi kapsamında kesilen cezaya ilişkin olarak açılan davalarda mükellefler yönünde kararlar çıkmıştır. Fakat V.U.K.’nun 352. maddesi kapsamında kesilen cezaya ilişkin açılan davalar yargı idaresi tarafından kabul edilmemiştir. Bu nedenle Mükerrer 355. madde kapsamında kesilecek cezaya itiraz edecek olan mükelleflerin ikinci kutucuğu işaretlememeleri gerekmektedir.

 

İster ‘‘PIS’’ talepli isterse ‘‘KSS’’ beyan süresinden sonra beyanname verilmesi durumunda, V.U.K.’nun 352. ve Mükerrer 355. maddeleri kapsamında kesilecek vergi cezalarında indirim talep edilmesi halinde mükellefler, V.U.K.’nun ‘‘Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında vergi indirme’’ başlıklı 376. maddesinden yararlanarak V.U.K.’nun 352. ve Mükerrer 355. maddelerindeki cezalardan indirimli olarak yararlanacaklardır. Mükerrer 355. madde kapsamında kesilecek özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni verme süresi geçtikten 30 gün içinde verilmesi durumunda 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi durumunda 1/5 oranında kesilmektedir.

 

‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli) olarak beyanname verilme süresinden sonra verilen beyannamelerde ayrıca, haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan verginin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi gerekir.

Yoruma kapalı.