Take a fresh look at your lifestyle.

Çalışan Eşlerde Çocuk Yardımı Ödemesi Nasıl Olacak?

63

Çalışan Eşlerde Çocuk Yardımı Ödemesi Konusunda Net Bir Düzenleme Beklenmektedir Çalışan Eşlerde Çocuk Yardımı Ödemesi Konusunda Net Bir Düzenleme Beklemekteyiz.

696 sayılı KHK kapsamında taşerondan kadroya geçen işçilerin ücretlerini belirleyen unsurlara baktığımızda karşımıza bir çok kavram çıkmaktadır. Bunların başında asgari geçim indirimi ve sosyal yardımlar gelmektedir. Çocuk yardımı ise işçilere Aylık Ücretle Birlikte Ödenen Sosyal Yardımlar kapsamında ödenen bir yardımdır. Asgari Geçim İndirimi ile Çocuk Yardımı arasındaki ayrımı daha da netleştirecek olursak; daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere ayrı ayrı iki kavramın niteliğine bakmamız gerekecektir.

Asgari Geçim İndirimi; Asgari Geçim İndirimi Avrupa Birliği’ne üye ve aday bazı ülkelerin uyguladığı ve ekonomik globalleşme kapsamında tüm dünya ülkelerinde uygulanması amaçlanan; çalışanın kendisinin ve ailesinin hayatını asgari düzeyde sürdürmesine yetecek kadar gelirin vergilendirilmemesi anlamına gelen bir uygulamadır. AGİ; işçilere medeni durumları ve çocuk sayıları göz önünde bulundurularak belirlenen ve 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak tutarın toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışında bırakılmasıdır. AGİ, kamu işçilerine idare tarafından devlet adına ödenir. Asgari Geçim İndirimi, kanunda belirtilerek hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Ayrıca rahatlıkla, AGİ iade edilen Gelir Vergisidir diyebiliriz. Tüm bunların yanında AGİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 265 Sayılı Gelir Vergisi Tebliği kapsamında düzenlenmiş bir indirimdir. Yani yalnızca 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçileri değil 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa tabi tüm çalışanları ilgilendiren bir kavramdır. Çocuk Yardımı ise; Toplu iş sözleşmesinden faydalanan işçilere yine toplu iş sözleşmesi kapsamında belirlenen miktar ve tutara göre aylık olarak ödenen bir sosyal yardımdır. Buradan anlamaktayız ki çocuk yardımı işçilere çocukları karşılığında ödenir. İşçilere yapılacak çocuk yardımına ilişkin tutar toplu iş sözleşmesince belirlenir, belirtilen miktarın üstündeki çocuklar için çocuk yardımı hesaplanmaz. Taşerondan kadroya geçen tüm işçileri ilgilendiren 12 Nisan tarihli YHK kararlarında çocuk yardımının nasıl belirlendiğine bakacak olursak; ”Çocuk Yardımı: İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL/Ay çocuk yardımı yapılır.” hükmünü görmekteyiz. İşçilere ödenecek çocuk yardımı tutarından yapılacak SGK ve vergi kesintilerine bakacak olursak; eğer çocuk yardımı tutarı istisna tutarını geçiyorsa SGK kesintisi olacaktır. Vergi kesintisi için de aynı durum söz konusudur. Yani diyebiliriz ki işçilere yapılan çocuk yardımları kanunda belirtilen miktar/tutar kadar SGK Priminden ve Gelir Vergisi’nden istisna tutulur. Açıkça görmekteyiz ki Asgari Geçim İndirimi ve Çocuk Yardımı oldukça farklı kavramlardır. AGİ, bir gelir vergisi indirimi iken çocuk yardımı işçilere nakdi oranda ödenip, belli miktarı aşan tutarları SGK/Vergi kesintisine tabi bir sosyal yardımdır.

Esas konumuza gelecek olursak; daha önce paylaştığımız bir yazımızda çalışan eşlerde çocuk yardımının her iki eşe ödenip ödenemeyeceği konusunda birtakım bilgiler vermiştik. Bu konuya istinaden geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan mütalaa yazısında (bkz. sayfa 1sayfa2) Asgari Geçim İndirimine atıfta bulunularak; çocuğu olan eşlerden her ikisinin de çalışması durumunda çocuk yardımının yalnızca eşlerden birinin alması gerektiği konusunda mütalaa verilmiştir. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise; Toplu İş Sözleşmesinin uygulanması hakkında yayımladığı bir görüş yazısında; Toplu iş sözleşmesinde; işçilere ödenmesi gereken çocuk yardımı ve öğrenim yardımına ilişkin olarak, her iki eşin de aynı iş yerinde çalışması ve taraf sendikaya üye olması halinde bu yardımların eşlerden yalnızca birisine ödeneceğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle, söz konusu yardımların her iki eşe de ödenmesinin gerektiğinin değerlendirildiği konusunda bir görüş yayımlamıştır. Görüldüğü üzere konu ile ilgili iki farklı görüş ortaya çıkması, idarelerde ciddi bir kafa karışıklığına sebep olmuştur. Bu sebeple Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu ile ilgili karışıklıkları giderecek daha net bir düzenleme beklenmektedir.

Yoruma kapalı.